Close
 
SAVE
   

 
HSK 6
疫情解封后英国人选择自行车出行
UK Cycling Surges in Popularity for People Emerging from Lockdown
Society, World News
SAMPLE
加载中
Loading..
suí zhe
随着
隨著
yīng guó
英国
英國
qiángzhì
强制
強制
zìwǒ
自我
自我
gélí
隔离
隔離
de
zhèng cè
政策
政策
jiěchú
解除
解除
rén men
人们
人們
kāi shǐ
开始
開始
le
wài chū
外出
外出
huó dòng
活动
活動
dàn shì
但是
但是
jiàn yú
鉴于
鑑於
yìqíng
疫情
疫情
hái
méi yǒu
没有
沒有
wán quán
完全
完全
guò qù
过去
過去
rén men
人们
人們
hái shì
还是
還是
huì
dān xīn
担心
擔心
chéng zuò
乘坐
乘坐
zhū rú
诸如
諸如
qì chē
汽车
汽車
huǒ chē
火车
火車
děng
jiāo tōng gōng jù
交通工具
交通工具
shí
huì
bèi
gǎnrǎn
感染
感染
yú shì
于是
於是
yuè lái yuè
越来越
越來越
duō
de
rén
xuǎn zé
选择
選擇
zì xíng chē
自行车
自行車
huò
bù xíng
步行
步行
chū mén
出门
出門
Yīngguó Zìxíngchē Yùndòng Xiéhuì
英国自行车运动协会
英國自行車運動協會
yùgū
预估
預估
yīng guó
英国
英國
kě néng
可能
可能
jiāng
huì
jīng lì
经历
經歷
yī cháng
一场
一場
jiāo tōng
交通
交通
biàn gé
变革
變革
jiāng
huì
yǒu
yuē
1400 wàn
1400万
1400萬
rén
shǐ yòng
使用
使用
zì xíng chē
自行车
自行車
dài tì
代替
代替
qì chē
汽车
汽車
chū xíng
出行
出行
duì cǐ
对此
對此
yīng guó
英国
英國
zhèng fǔ
政府
政府
céng
biǎo shì
表示
表示
jí biàn
即便
即便
fàngkuān
放宽
放寬
le
guǎnzhì
管制
管制
dàn
hái shì
还是
還是
xī wàng
希望
希望
dà jiā
大家
大家
zài
chū xíng
出行
出行
shí
néng
bǎo chí
保持
保持
yí dìng
一定
一定
de
jù lí
距离
距離
jiē xià lái
接下来
接下來
zhèng fǔ
政府
政府
jiāng
zhìlì
致力
致力
chéng shì
城市
城市
jiē dào
街道
街道
de
gǎi zào
改造
改造
yǐ cǐ
以此
以此
fāng biàn
方便
方便
rén men
人们
人們
zì xíng chē
自行车
自行車
wài chū
外出
外出
yú cǐ tóng shí
与此同时
與此同時
wèi le
为了
為了
gǔ lì
鼓励
鼓勵
rén men
人们
人們
zì xíng chē
自行车
自行車
huò zhě
或者
或者
bù xíng
步行
步行
wài chū
外出
外出
mù qián
目前
目前
yīng guó
英国
英國
zhèng fǔ
政府
政府
yǐ jīng
已经
已經
zhì dìng
制定
制定
bìng
shíxíng
实行
實行
le
yī xiàng
一项
一項
gāo dá
高达
高達
20yì
20亿
20億
yīng bàng
英镑
英鎊
yuē
172 yì
172亿
172億
rén mín bì
人民币
人民幣
de
zī jīn
资金
資金
jì huà
计划
計劃
qí zhōng
其中
其中
yǒu
2.5yì
2.5亿
2.5億
yīng bàng
英镑
英鎊
yuē
21.5 yì
21.5亿
21.5億
rén mín bì
人民币
人民幣
de
zī jīn
资金
資金
jiāng
zuò wéi
作为
作為
gè dì
各地
各地
gǎi zào
改造
改造
dào lù
道路
道路
de
fèi yòng
费用
費用
gēn jù
根据
根據
gāi
jì huà
计划
計劃
zài
 
2025
2025
nián
zhī qián
之前
之前
shàng lù
上路
上路
de
zì xíng chē
自行车
自行車
shù liàng
数量
數量
dà yuē
大约
大約
néng
shí xiàn
实现
實現
fān yī fān
翻一番
翻一番
de
jǐngxiàng
景象
景象
Yīngguó Zìxíngchē Yùndòng Xiéhuì
英国自行车运动协会
英國自行車運動協會
zhǔ xí
主席
主席
Zhūlì · Hālíndùn
朱莉·哈林顿
朱莉·哈林頓
 
Julie
Julie
 
Harrington
Harrington
 
shuō
 
:“
shì
jì xù
继续
繼續
bǎo chí
保持
保持
yìqíng
疫情
疫情
yǐ qián
以前
以前
yí yàng
一样
一樣
yòng
qì chē
汽车
汽車
chū xíng
出行
出行
dàn
huì
dǔ chē
堵车
堵車
hái
huì
dǎo zhì
导致
導致
kōng qì wū rǎn
空气污染
空氣污染
hái shì
还是
還是
xuǎn zé
选择
選擇
kāi chuàng
开创
開創
yí gè
一个
一個
gèng jiā
更加
更加
huán bǎo
环保
環保
de
wèi lái
未来
未來
yǒu zhe
有着
有著
chàngtōng
畅通
暢通
de
jiē dào
街道
街道
gèng
jiàn kāng
健康
健康
de
rén qún
人群
人群
gèng
jiéjìng
洁净
潔淨
de
kōng qì
空气
空氣
wǒ men
我们
我們
xiàn zài
现在
現在
zhèng
zhàn
zài
yí gè
一个
一個
xuǎn zé
选择
選擇
de
shízìlùkǒu
十字路口
十字路口
 
。”
mù qián
目前
目前
lún dūn
伦敦
倫敦
bù fèn
部分
部分
dì qū
地区
地區
bāo kuò
包括
包括
lǚ yóu
旅游
旅游
rén qì
人气
人氣
hěn gāo
很高
很高
de
Kǎmǔdēng Dàjiē
卡姆登大街
卡姆登大街
dōu
yǐ jīng
已经
已經
tuòkuān
拓宽
拓寬
le
rén háng dào
人行道
人行道
jiù
lián
Lúndūn Shì
伦敦市
倫敦市
bǐ jiào
比较
比較
fánmáng
繁忙
繁忙
de
jiē dào
街道
街道
jiāng
shǐ yòng
使用
使用
lín shí
临时
臨時
zì xíng chē
自行车
自行車
dào
lún dūn
伦敦
倫敦
shì zhǎng
市长
市長
Shādíkè · Hán
沙迪克·汗
沙迪克·汗
biǎo shì
表示
表示
 
:“
wǒ men
我们
我們
hái
jiāng
kǎo lǜ
考虑
考慮
zài
bù fèn
部分
部分
jiē dào
街道
街道
shíxíng
实行
實行
jìn zhǐ
禁止
禁止
chē liàng
车辆
車輛
tōng xíng
通行
通行
de
zhèng cè
政策
政策
 
。”
0:00
0:00
SAVE AUDIO
 
Keywords
Grammar
疫情 - yìqíng - epidemic situation
解封 - jiěfēng - to lift a ban
强制 - qiángzhì - to enforce / enforcement / forcibly / compulsory
自我 - zìwǒ - self- / ego (psychology)
隔离 - gélí - to separate / to isolate
解除 - jiěchú - to remove / to get rid of / to relieve (sb of their duties) / to lift (an embargo) / to rescind (an agreement)
感染 - gǎnrǎn - to infect / infection
预估 - yùgū - to estimate / to forecast / prediction / projection
放宽 - fàngkuān - to relax restrictions
管制 - guǎnzhì - to control / to restrict
致力 - zhìlì - to work for / to devote one's efforts to
实行 - shíxíng - to implement / to carry out / to put into practice
景象 - jǐngxiàng - scene / sight (to behold)
畅通 - chàngtōng - unimpeded / free-flowing / straight path / unclogged
洁净 - jiéjìng - to cleanse / clean
十字路口 - shízìlùkǒu - crossroads / intersection
拓宽 - tuòkuān - to broaden
繁忙 - fánmáng - busy / bustling
鉴于 + Observation / Conclusion / Suggestion - Expressing "in view of / seeing that / considering..." with "jianyu + observation / conclusion / suggestion"
但是,鉴于疫情还没有完全过去,人们还是会担心乘坐诸如汽车、火车等交通工具时会被感染,于是越来越多的人选择骑自行车或步行出门。

诸如… - Expressing "such as (the following)…" with "zhūrú…"
但是,鉴于疫情还没有完全过去,人们还是会担心乘坐诸如汽车、火车等交通工具时会被感染,于是越来越多的人选择骑自行车或步行出门。

即便… - Expressing "even if / even though…" with "jíbiàn…"
对此,英国政府也曾表示,即便放宽了管制,但还是希望大家在出行时能保持一定的距离。

翻 + Number (X) + 番 - Expressing a twofold turnover of number X with "fān + Number (X) + fān"
根据该计划,在2025年之前,上路的自行车数量大约能实现翻一番的景象。
 

Discover more premium content »

Keep up to Date. Join the TCB Newsletter

The Chairman's Bao

The Chairman's Bao