Close
   
SAVE
   

 
HSK 6
玉兔二号在月球背面发现神秘物质
Lunar Rover Jade Rabbit 2 Discovers Mysterious Substance on Moon's Far Side
Science & Environment, Technology, Timeless News
SAMPLE
加载中
Loading..
Téngxùn wǎng
腾讯网
騰訊網
 
9
9
yuè
 
25
25
bào dào
报道
報道
yuè qiú
月球
月球
chē
 
Yù Tù èr hào
玉兔二号
玉兔二號
 
zài
yuè qiú
月球
月球
bèi miàn
背面
背面
fā xiàn
发现
發現
le
yī zhǒng
一种
一種
shén mì
神秘
神秘
wù zhì
物质
物質
Yù Tù èr hào
玉兔二号
玉兔二號
shì
qù nián
去年
去年
nián dǐ
年底
年底
suí zhe
随着
隨著
 
Cháng'é sì hào
嫦娥四号
嫦娥四號
 
de
fāshè
发射
發射
yì qǐ
一起
一起
dēng shàng
登上
登上
yuè qiú
月球
月球
bèi miàn
背面
背面
de
zhè
shì
quán shì jiè
全世界
全世界
dì yī cì
第一次
第一次
yǒu
fēi xíng qì
飞行器
飛行器
dào dá
到达
到達
yuè qiú
月球
月球
bèi miàn
背面
背面
Zhōngguó Guójiā Hángtiān Jú
中国国家航天局
中國國家航天局
xuān bù
宣布
宣布
jīng guò
经过
經過
wéi qī
为期
為期
shù yuè
数月
數月
de
tàncè
探测
探測
Yù Tù èr hào
玉兔二号
玉兔二號
zài
yuè qiú
月球
月球
yí gè
一个
一個
bèi
xiǎo
yǔnshí
陨石
隕石
zhuàngjī
撞击
撞擊
hòu
xíng chéng
形成
形成
de
kēng
fā xiàn
发现
發現
le
yī zhǒng
一种
一種
níngjiāozhuàng
凝胶状
凝膠狀
wù zhì
物质
物質
yán sè
颜色
顏色
zhōu wéi
周围
週圍
de
tǔrǎng
土壤
土壤
yán sè
颜色
顏色
dōu
bù tóng
不同
不同
yóu yú
由于
由于
shén mì
神秘
神秘
wù zhì
物质
物質
suǒ zài
所在
所在
de
yǔnshí
陨石
隕石
kēng
tài
shēn
dǎo zhì
导致
導致
Yù Tù èr hào
玉兔二号
玉兔二號
wú fǎ
无法
無法
jìn rù
进入
進入
wèi le
为了
為了
què rèn
确认
確認
huà xué
化学
化學
chéng fèn
成分
成分
zhōng guó
中国
中國
kē yán rén yuán
科研人员
科研人員
tōng guò
通过
通過
yuǎn chéng
远程
遠程
cāozuò
操作
操作
ràng
Yù Tù èr hào
玉兔二号
玉兔二號
kāi dào
开到
開到
le
yǔnshí
陨石
隕石
kēng
biānyuán
边缘
邊緣
hòu
jìn ér
进而
進而
lì yòng
利用
利用
Yù Tù èr hào
玉兔二号
玉兔二號
zì dài
自带
自帶
de
kě jiàn guāng
可见光
可見光
jìn
hóngwài
红外
紅外
guāng pǔ yí
光谱仪
光譜儀
duì
yǔnshí
陨石
隕石
kēng
jìn xíng
进行
進行
le
jiǎn chá
检查
檢查
jīng guò
经过
經過
fēn xī
分析
分析
wù zhì
物质
物質
biǎo miàn
表面
表面
fǎn shè
反射
反射
de
guāng
kē yán rén yuán
科研人员
科研人員
zuì zhōng
最终
最終
què dìng
确定
確定
gāi
wù zhì
物质
物質
de
wù lǐ
物理
物理
zhuàng tài
状态
狀態
shì
níngjiāozhuàng
凝胶状
凝膠狀
qiě
yán sè
颜色
顏色
bù tóng
不同
不同
xún cháng
寻常
尋常
bù guò
不过
不過
zhè zhǒng
这种
這種
wù zhì
物质
物質
dào dǐ
到底
到底
shì
shén me
什么
什麼
zhōng guó
中国
中國
kē yán rén yuán
科研人员
科研人員
hái
méi
néng
gěi chū
给出
給出
jù tǐ
具体
具體
de
dá àn
答案
答案
tā men
他们
他們
zàn qiě
暂且
暫且
chēng
zhè zhǒng
这种
這種
wù zhì
物质
物質
wèi
 
jù yǒu
具有
具有
shén mì
神秘
神秘
guāngzé
光泽
光澤
de
níng jiāo
凝胶
凝膠
 
”。
”。
yǒu
wài guó
外国
外國
kē xué jiā
科学家
科學家
tuīcè
推测
推測
zhè
yě xǔ
也许
也許
jiù
měi guó
美国
美國
ā
bō luó
波罗
波羅
 
17
17
hào
cóng
yuè qiú
月球
月球
dài
huí lái
回来
回來
de
wù zhì
物质
物質
lèisì
类似
類似
shì
yī zhǒng
一种
一種
xiàng
bō lí
玻璃
玻璃
de
wù zhì
物质
物質
zhè zhǒng
这种
這種
wù zhì
物质
物質
zài
dì qiú
地球
地球
shàng
guǎng fàn
广泛
廣泛
cún zài
存在
存在
zhǔ yào
主要
主要
shì
yóu yú
由于
由于
yǔnshí
陨石
隕石
zhuàngjī
撞击
撞擊
dì qiú
地球
地球
shí
chǎn shēng
产生
產生
de
gāo wēn
高温
高溫
shǐ
使
使
yánshí
岩石
岩石
róngróng
熔融
熔融
ér
xíng chéng
形成
形成
de
róngróng
熔融
熔融
shí
jǐn guǎn
尽管
盡管
mù qián
目前
目前
hái
què dìng
确定
確定
gāi
wù zhì
物质
物質
de
jù tǐ
具体
具體
chéng fèn
成分
成分
dàn shì
但是
但是
zhōng guó
中国
中國
jiāng
huì
zài
 
2030
2030
nián
qián hòu
前后
前後
shí xiàn
实现
實現
zhōng guó
中国
中國
yǔhángyuán
宇航员
宇航員
dēng shàng
登上
登上
yuè qiú
月球
月球
de
jì huà
计划
計劃
 
jiè shí
届时
屆時
rén lèi
人类
人類
jiù
kě yǐ
可以
可以
zhí jiē
直接
直接
wù zhì
物质
物質
biāoběn
标本
標本
dài huí
带回
帶回
dì qiú
地球
地球
jiǎncè
检测
檢測
yuè qiú
月球
月球
rén lèi
人类
人類
ér yán
而言
而言
jiāng
zài yě
再也
再也
bú shì
不是
不是
yí gè
一个
一個
0:00
0:00
 
Keywords
Grammar
Proper Nouns
发射 - fāshè - to launch / to shoot (a projectile) / to fire (a rocket)
探测 - tàncè - to probe / to take readings / to explore
陨石 - yǔnshí - meteorite / aerolite
撞击 - zhuàngjī - to strike / to hit / to ram
坑 - kēng - hole / pit / tunnel
凝胶状 - níngjiāozhuàng - gelatinous
土壤 - tǔrǎng - soil
操作 - cāozuò - to work / to operate / to manipulate
边缘 - biānyuán - edge / fringe / verge / brink / periphery
红外 - hóngwài - infrared (ray)
光谱 - guāngpǔ - spectrum
寻常 - xúncháng - usual / common / ordinary
光泽 - guāngzé - luster / gloss
推测 - tuīcè - to conjecture / to surmise / to speculate
类似 - lèisì - similar / analogous
岩石 - yánshí - rock
熔融 - róngróng - to melt / to fuse
宇航员 - yǔhángyuán - astronaut
标本 - biāoběn - specimen / sample
检测 - jiǎncè - to detect / to test / detection / sensing
为期 + Time / Time Period - Expressing "(to be done) by (a certain date) / lasting (a certain time)" with "wéiqī + Time / Time Period"
中国国家航天局宣布,经过为期数月的探测,玉兔二号在月球一个被小陨石撞击后形成的坑底发现了一种凝胶状物质,其颜色与周围的土壤颜色都不同。

进而… - Expressing "and then... (what follows next)" with "jìn'ér…"
为了确认其化学成分,中国科研人员通过远程操作,让玉兔二号开到了陨石坑边缘后,进而利用玉兔二号自带的可见光和近红外光谱仪对陨石坑进行了检查。

暂且 + Verb Phrase - Expressing that the action is "for now / for the time being / temporarily" with "zànqiě + Verb Phrase"
他们暂且称这种物质为“具有神秘光泽的凝胶”。

届时… - Expressing "when the time comes / at the scheduled time…" with "jiè​shí…"
届时,人类就可以直接把物质标本带回地球检测,月球于人类而言,将再也不是一个迷。
玉兔二号 - Yù Tù èr hào - Jade Rabbit 2 (lunar rover)
腾讯网 - Téngxùn wǎng - Tencent online
嫦娥四号 - Cháng'é sì hào - Chang’e 4 (Chinese lunar exploration mission)
中国国家航天局 - Zhōngguó Guójiā Hángtiān Jú - China National Space Administration (CNSA)
阿波罗17号 - Ābōluó 17 hào - Apollo 17 (final mission of NASA's Apollo program)
 

Discover more premium content »

Keep up to Date. Join the TCB Newsletter

The Chairman's Bao

The Chairman's Bao