Close
 
SAVE
   

 
HSK 6
亚洲女游戏玩家的增长速度超过男性玩家
Female Gamers Growing at Faster Rate than Males in Asia
Pop Culture
SAMPLE
加载中
Loading..
zuì xīn
最新
最新
yán jiū
研究
研究
xiǎn shì
显示
顯示
yà zhōu
亚洲
亞洲
nǚ xìng
女性
女性
diàn zǐ yóu xì
电子游戏
電子游戲
wán jiā
玩家
玩家
de
zēng zhǎng
增长
增長
sù dù
速度
速度
yào
nán xìng
男性
男性
wán jiā
玩家
玩家
kuài
duō
zhèi xiē
这些
這些
wán jiā
玩家
玩家
zhèng zài
正在
正在
zhú jiàn
逐渐
逐漸
gǎi biàn
改变
改變
zhōng guó
中国
中國
yìn dù
印度
印度
rì běn
日本
日本
děng
yà zhōu
亚洲
亞洲
zhǔ yào
主要
主要
yóu xì
游戏
游戲
shì chǎng
市场
市場
de
géjú
格局
格局
Gǔgē
谷歌
谷歌
shù jù
数据
數據
xiǎn shì
显示
顯示
qù nián
去年
去年
yà zhōu
亚洲
亞洲
nǚ xìng
女性
女性
yóu xì
游戏
游戲
wán jiā
玩家
玩家
de
shù liàng
数量
數量
zēng zhǎng
增长
增長
le
 
19
19
 
%。
fù zé
负责
負責
Gǔgē
谷歌
谷歌
Yà Tài qū
亚太区
亞太區
yè wù
业务
業務
de
 
Rohini
Rohini
 
Bhushan
Bhushan
biǎo shì
表示
表示
 
:“
gāi
háng yè
行业
行業
měi nián
每年
每年
xīn zēng
新增
新增
de
yóu xì
游戏
游戲
wán jiā
玩家
玩家
shù bǎi wàn
数百万
數百萬
ér
nǚ xìng
女性
女性
wán jiā
玩家
玩家
chéng
le
háng yè
行业
行業
zēng zhǎng
增长
增長
de
zhòng yào
重要
重要
cuīhuàjì
催化剂
催化劑
 
。”
Gǔgē
谷歌
谷歌
wěituō
委托
委托
 
Niko
Niko
 
Partners
Partners
suǒ
zuò
de
yī xiàng
一项
一項
shì chǎng
市场
市場
diào chá
调查
調查
biǎo míng
表明
表明
 
2019
2019
nián
yà zhōu
亚洲
亞洲
dì qū
地区
地區
nǚ xìng
女性
女性
wán jiā
玩家
玩家
de
rén shù
人数
人數
zhàn
yóu xì
游戏
游戲
wán jiā
玩家
玩家
zǒng
rén shù
人数
人數
de
 
38
38
 
%,
13.3 yì
13.3亿
13.3億
zài
zhōng guó
中国
中國
nǚ xìng
女性
女性
wán jiā
玩家
玩家
zhàn
suǒ yǒu
所有
所有
yóu xì
游戏
游戲
wán jiā
玩家
玩家
de
 
45
45
 
%,
ér
zài
hán guó
韩国
韓國
rì běn
日本
日本
dōng nán yà
东南亚
東南亞
dì qū
地区
地區
zhè
bǐ lì
比例
比例
wèi
 
40
40
 
%。
zài
yà zhōu
亚洲
亞洲
yóu
nǚ xìng
女性
女性
wán jiā
玩家
玩家
zǔ chéng
组成
組成
de
tuán duì
团队
團隊
liánméng
联盟
聯盟
zài
shì jiè
世界
世界
yóu xì
游戏
游戲
wǔ tái
舞台
舞台
shàng
kāi shǐ
开始
開始
chǎn shēng
产生
產生
yǐng xiǎng lì
影响力
影響力
qí zhōng
其中
其中
jiù
bāo hán
包含
包含
zhǐ zài
旨在
旨在
tí gāo
提高
提高
nǚ xìng
女性
女性
dì wèi
地位
地位
de
dì qū
地区
地區
liánméng
联盟
聯盟
Nǚxìng Diànzǐ Jìngjì Liánméng
女性电子竞技联盟
女性電子競技聯盟
jīn nián
今年
今年
25 suì
25岁
25歲
de
zhí yè
职业
職業
wán jiā
玩家
玩家
 
Amanda
Amanda
 
Lim
Lim
tōng guò
通过
通過
wán
diàn zǐ yóu xì
电子游戏
電子游戲
tóng
jiā rén
家人
家人
zēngjìn
增进
增進
gǎn qíng
感情
感情
 
。“
zhè
jiù shì
就是
就是
ài
shàng
wǎng yóu
网游
網游
de
yuán yīn
原因
原因
suī rán
虽然
雖然
hěn duō
很多
很多
rén
duì
nǚ xìng
女性
女性
wán jiā
玩家
玩家
hái
tài
liǎo jiě
了解
了解
dàn
xiāng xìn
相信
相信
suí zhe
随着
隨著
yuè lái yuè
越来越
越來越
duō
xiàng
zhè yàng
这样
這樣
de
nǚ xìng
女性
女性
kāi shǐ
开始
開始
rù háng
入行
入行
zhè
júmiàn
局面
局面
huì
fā shēng
发生
發生
gǎi biàn
改变
改變
zài
yóu xì
游戏
游戲
zhōng
wǒ men
我们
我們
nǚ shēng
女生
女生
bìng
bù yà yú
不亚于
不亞於
nán xìng
男性
男性
wán jiā
玩家
玩家
 
。”
qián
diàn jìng
电竞
電競
zhí yè
职业
職業
wán jiā
玩家
玩家
 
Reia
Reia
 
Ayunan
Ayunan
zhī qián
之前
之前
huì
wán
Dà Táo Shā
大逃杀
大逃殺
zhè yàng
这样
這樣
de
juésè bànyǎn yóuxì
角色扮演游戏
角色扮演游戲
měi tiān
每天
每天
dà gài
大概
大概
huì
wán
shàng
liù ge
六个
六個
xiǎo shí
小时
小時
zuì jìn
最近
最近
jiāméng
加盟
加盟
Yùbì Gōngsī
育碧公司
育碧公司
wèi
kāi fā
开发
開發
néng gòu
能够
能夠
xī yǐn
吸引
吸引
nǚ xìng
女性
女性
wán jiā
玩家
玩家
de
yóu xì
游戏
游戲
chǎn pǐn
产品
產品
19 suì
19岁
19歲
de
 
Valerie
Valerie
 
Ong
Ong
hái shì
还是
還是
yī míng
一名
一名
xué shēng
学生
學生
zhī suǒ yǐ
之所以
之所以
xuǎn zé
选择
選擇
chéng wéi
成为
成為
yī míng
一名
一名
wán jiā
玩家
玩家
yǒu
liǎng
yuán yīn
原因
原因
qí yī
其一
其一
shì
shòu
nǚ xìng
女性
女性
péng yǒu
朋友
朋友
qǐ fā
启发
啟發
zài
zhī chí
支持
支持
gāi
péng yǒu
朋友
朋友
jìngsài
竞赛
競賽
shí
yìshí
意识
意識
dào
péng yǒu
朋友
朋友
zuò wéi
作为
作為
wéi yī
唯一
唯一
yī míng
一名
一名
nǚ xìng
女性
女性
cān sài
参赛
參賽
xuǎnshǒu
选手
選手
jìng rán
竟然
竟然
kě yǐ
可以
可以
pín pín
频频
頻頻
dǎ bài
打败
打敗
hěn duō
很多
很多
nán xìng
男性
男性
duì shǒu
对手
對手
dàilǐng
带领
帶領
zì jǐ
自己
自己
de
tuán duì
团队
團隊
chéng gōng
成功
成功
jìnjí
晋级
晉級
qí èr
其二
其二
shì
rèn wéi
认为
認為
wán
yóu xì
游戏
游戲
néng gòu
能够
能夠
ràng
quán shì jiè
全世界
全世界
de
yóu xì
游戏
游戲
ài hào zhě
爱好者
愛好者
jìn xíng
进行
進行
shè jiāo
社交
社交
hù dòng
互动
互動
rán ér
然而
然而
yóu yú
由于
由於
nǚ xìng
女性
女性
wán jiā
玩家
玩家
shù liàng
数量
數量
de
zēng jiā
增加
增加
hěn duō
很多
很多
xiàng
wǎng luò
网络
網絡
sāorǎo
骚扰
騷擾
zhè yàng
这样
這樣
de
bìduān
弊端
弊端
suí zhī
随之
隨之
bàolù
暴露
暴露
chū lái
出来
出來
 
hěn duō
很多
很多
rén
zuò chéng
做成
做成
gè zhǒng gè yàng
各种各样
各種各樣
de
biǎoqíngbāo
表情包
表情包
ér qiě
而且
而且
hái
zài
xiànshàng
线上
線上
duì
jìn xíng
进行
進行
xìng sāo rǎo
性骚扰
性騷擾
yī dàn
一旦
一旦
zài
wǎng shàng
网上
網上
gōng kāi
公开
公開
shēn fèn
身份
身份
jiù
huì
yǒu rén
有人
有人
zhù yì
注意
注意
dào
ér qiě
而且
而且
zǒng shì
总是
總是
huì
yǒu rén
有人
有人
xǐ huān
喜欢
喜歡
tā men
他们
他們
huì
shìtú
试图
試圖
tiāomáobìng
挑毛病
挑毛病
yóu xì
游戏
游戲
shè qū
社区
社區
qí shí
其实
其實
yǒu shí hou
有时候
有時候
tǐng
yīn'àn
阴暗
陰暗
de
 
。”
 
Ayunan
Ayunan
jiě shì
解释
解釋
dào
0:00
0:00
SAVE AUDIO
 
Keywords
Grammar
格局 - géjú - structure / pattern / layout
催化剂 - cuīhuàjì - catalyst
委托 - wěituō - to entrust / to trust / to commission
联盟 - liánméng - alliance / union / coalition
增进 - zēngjìn - to promote / to enhance / to further / to advance (a cause etc.)
局面 - júmiàn - aspect / phase / situation
角色扮演游戏 - juésè bànyǎn yóuxì - role-playing game (RPG)
加盟 - jiāméng - to become a member of an alliance or union / to align / to join / participate
竞赛 - jìngsài - race / competition
意识 - yìshí - to be aware / to realise / consciousness / awareness
选手 - xuǎnshǒu - athlete / contestant
带领 - dàilǐng - to guide / to lead
晋级 - jìnjí - to advance in rank / promotion / advancement
骚扰 - sāorǎo - to disturb / to cause a commotion / to harass
弊端 - bìduān - malpractice / abuse / corrupt practice
暴露 - bàolù - to expose / to reveal / to lay bare
表情包 - biǎoqíngbāo - memes / emojis
性骚扰 - xìngsāorǎo - sexual harassment
试图 - shìtú - to attempt / to try
挑毛病 - tiāomáobìng - to nitpick / petty criticism / to nag
阴暗 - yīn'àn - dim / dark / shadow / (fig.) dismal / gloomy / shadowy (side)
A + 不亚于 + B - Expressing "A is no less than / not inferior to B" with "A + bù​yà​yú + B"
在游戏中,我们女生并不亚于男性玩家。

其一…,其二… - Expressing "the first / firstly…, the second / secondly…" with "qí​yī…, qí'èr…"
她之所以选择成为一名玩家,有两大原因:其一是受女性朋友启发,在支持该朋友竞赛时她意识到,朋友作为唯一一名女性参赛选手竟然可以频频打败很多男性对手,带领自己的团队成功晋级;其二是她认为玩游戏能够让她与全世界的游戏爱好者进行社交互动。

频频 + Verb - Expressing doing the action "repeatedly / continuously / constantly" with "pínpín + Verb"
其一是受女性朋友启发,在支持该朋友竞赛时她意识到,朋友作为唯一一名女性参赛选手竟然可以频频打败很多男性对手,带领自己的团队成功晋级

随之… - Expressing "thereupon / subsequently / accordingly..." with "suí​zhī..."
然而,由于女性玩家数量的增加,很多像网络骚扰这样的弊端也随之暴露出来。
 

Discover more premium content »

Keep up to Date. Join the TCB Newsletter

The Chairman's Bao

The Chairman's Bao