Close
   
SAVE
   

 
HSK 6+
智能医疗提升中国农村医疗水平
China's Clever Use of Technology to Improve Healthcare in Rural Regions 
Only in China, Science & Environment, Society, Technology, Timeless News
SAMPLE
加载中
Loading..
zài
zhōng guó
中国
中國
jīng jì
经济
經濟
fā zhǎn
发展
發展
xiāng duì
相对
相對
zhìhòu
滞后
滯後
de
nóng cūn
农村
農村
dì qū
地区
地區
nóng mín
农民
農民
kàn bìng
看病
看病
nán
cháng qī yǐ lái
长期以来
長期以來
shì
shè huì
社会
社會
nán tí
难题
難題
jìn
jǐ nián
几年
幾年
suí zhe
随着
隨著
kē jì
科技
科技
jìn bù
进步
進步
yí dòng
移动
移動
yī liáo
医疗
醫療
píng tái
平台
平台
fā zhǎn
发展
發展
xùn sù
迅速
迅速
wèi
zhōng guó
中国
中國
pángdà
庞大
龐大
de
nóng cūn
农村
農村
rén kǒu
人口
人口
dài lái
带来
帶來
le
xī wàng
希望
希望
 
66
66
suì
de
suí xiù chén
隋秀晨
隋秀晨
yīnyì
音译
音譯
lái zì
来自
來自
hé nán shěng
河南省
河南省
liú wā cūn
刘洼村
劉窪村
yīnyì
音译
音譯
 
)。
)。
yóu yú
由于
由于
huànyǒu
患有
患有
guānxīnbìng
冠心病
冠心病
tángniàobìng
糖尿病
糖尿病
gāoxuèyā
高血压
高血壓
děng
duō zhǒng
多种
多種
mànxìngbìng
慢性病
慢性病
suí
lǎo xiān shēng
老先生
老先生
jīng cháng
经常
經常
yào huā
要花
要花
shàng
yì tiān
一天
一天
shèn zhì
甚至
甚至
gèng
jiǔ
de
shí jiān
时间
時間
qián wǎng
前往
前往
lí jiā
离家
離家
zuì jìn
最近
最近
de
xiàn
yī yuàn
医院
醫院
zhì bìng
治病
治病
jīn nián
今年
今年
 
1
1
yuè
jīngxǐ
惊喜
驚喜
fā xiàn
发现
發現
zì jǐ
自己
自己
xiàn zài
现在
現在
kě yǐ
可以
可以
zài
dāng dì
当地
當地
cūn
zhěn suǒ
诊所
診所
jìn xíng
进行
進行
xīndiàntú
心电图
心電圖
jiǎn chá hé
检查和
檢查和
xuèyè
血液
血液
jiǎn chá
检查
檢查
bìng
yóu
dài chéng shì
大城市
大城市
yī yuàn
医院
醫院
de
yī shēng
医生
醫生
jìn xíng
进行
進行
zhěn duàn
诊断
診斷
fēn xī
分析
分析
suí xiù chén
隋秀晨
隋秀晨
biǎo shì
表示
表示
zài jiā
在家
在家
jiù
néng
yī liáo
医疗
醫療
zhuān jiā
专家
專家
jìn xíng
进行
進行
shì pín
视频
視頻
miàn zhěn
面诊
面診
wèi
jié shěng
节省
節省
le
hěn duō
很多
很多
jīn qián
金钱
金錢
chéng běn
成本
成本
yǐ jí
以及
以及
shí jiān
时间
時間
chéng běn
成本
成本
hé nán shěng
河南省
河南省
jīn nián
今年
今年
zài
 
349
349
cūn zhuāng
村庄
村莊
qǐ dòng
启动
啟動
le
yí dòng
移动
移動
yī tǐ
一体
一體
shì
zhěn duàn
诊断
診斷
liú wā cūn
刘洼村
劉窪村
shì
qí zhōng
其中
其中
yí gè
一个
一個
zhèi xiē
这些
這些
shè bèi
设备
設備
kě yǐ
可以
可以
yùnxíng
运行
運行
 
11
11
zhǒng
yī liáo
医疗
醫療
zhěn duàn
诊断
診斷
cóng
cèliáng
测量
測量
xīn zàng
心脏
心髒
xuè yā
血压
血壓
dào
gèng
chángguī
常规
常規
de
niào jiǎn
尿检
尿檢
xuè
jiǎn
jiǎncè
检测
檢測
jié guǒ
结果
結果
huì
zì dòng
自动
自動
shàng
chuán dào
传到
傳到
shù jù xì tǒng
数据系统
數據系統
yǐ biàn
以便
以便
jìn xíng
进行
進行
hòuxù
后续
後續
de
zài xiàn
在线
在線
zī xún
咨询
咨詢
gāi
yī tǐ
一体
一體
shì
zhěn duàn
诊断
診斷
yí yóu
仪由
儀由
yī liáo
医疗
醫療
chuàng yè
创业
創業
gōng sī
公司
公司
wēi yī
微医
微醫
 
WeDoctor
WeDoctor
 
kāi fā
开发
開發
shè jì
设计
設計
nóng cūn
农村
農村
yī liáo
医疗
醫療
bǎo jiàn
保健
保健
jì huà
计划
計劃
shì
wēi yī
微医
微醫
zhèng fǔ
政府
政府
hé zuò
合作
合作
de
yī bù fen
一部分
一部分
zài
guò qù
过去
過去
de
jǐ nián
几年
幾年
zhōng
lèi sì
类似
類似
wēi yī
微医
微醫
hǎo
yī shēng
医生
醫生
 
Good
Good
 
Doctor
Doctor
 
zhè yàng
这样
這樣
de
yī liáo
医疗
醫療
píng tái
平台
平台
fā zhǎn
发展
發展
shí fēn
十分
十分
xùnměng
迅猛
迅猛
tā men
它们
它們
zhǔ yào
主要
主要
zhuóyǎn
着眼
著眼
zhōng guó
中国
中國
dāng qián
当前
當前
de
rén kǒu lǎo líng huà
人口老龄化
人口老齡化
qū shì
趋势
趨勢
yǐ jí
以及
以及
piānyuǎn
偏远
偏遠
dì qū
地区
地區
yī liáo
医疗
醫療
shuǐ píng
水平
水平
zhìhòu
滞后
滯後
děng
wèn tí
问题
問題
gēn jù
根据
根據
xiāng guān
相关
相關
shù jù
数据
數據
 
2016
2016
nián
nóng cūn
农村
農村
yī liáo
医疗
醫療
shì chǎng
市场
市場
jià zhí
价值
價值
 
109
109
yì yuán
亿元
億元
rén mín bì
人民币
人民幣
zhè gè
这个
這個
shù zì
数字
數字
jiāng
zài
 
10
10
nián nèi
年内
年內
bào
zēng zhì
增至
增至
 
1980
1980
yì yuán
亿元
億元
rén mín bì
人民币
人民幣
dào
 
2026
2026
nián
zhōng guó
中国
中國
yī liáo
医疗
醫療
bǎo jiàn
保健
保健
zhī chū
支出
支出
zǒng é
总额
總額
jiāng
zēng zhǎng
增长
增長
yī bèi
一倍
一倍
yǐ shàng
以上
以上
dá dào
达到
達到
 
11.4
11.4
wàn yì yuán
万亿元
萬億元
rén mín bì
人民币
人民幣
zhōng guó
中国
中國
hù lián wǎng
互联网
互聯網
jù tóu
巨头
巨頭
fēn fēn
纷纷
紛紛
jiā rù
加入
加入
zhìnéng
智能
智能
yī liáo
医疗
醫療
lǐng yù
领域
領域
qí zhōng
其中
其中
bāo kuò
包括
包括
rùgǔ
入股
入股
wēi yī
微医
微醫
de
téng xùn
腾讯
騰訊
 
Tencent
Tencent
 
),
),
hái yǒu
还有
還有
a lǐ bā bā
阿里巴巴
阿裡巴巴
 
Alibaba
Alibaba
 
)。
)。
tā men
它们
它們
dōu
zhìlì
致力
致力
tuī dòng
推动
推動
rén gōng zhì néng
人工智能
人工智能
yī liáo
医疗
醫療
zhěn duàn
诊断
診斷
yánjiū
研究
研究
 
2017
2017
nián
 
10
10
yuè
a lǐ bā bā
阿里巴巴
阿裡巴巴
zhè jiāng dà xué
浙江大学
浙江大學
fùshǔ
附属
附屬
yī yuàn
医院
醫院
hé zuò
合作
合作
tuī chū
推出
推出
le
dì yí gè
第一个
第一個
rén gōng zhì néng
人工智能
人工智能
yī xué
医学
醫學
shí yàn shì
实验室
實驗室
lái
xiézhù
协助
協助
línchuáng
临床
臨床
zhì liáo
治疗
治療
téng xùn
腾讯
騰訊
 
8
8
yuè fèn
月份
月份
tuī chū
推出
推出
le
zhìnéng
智能
智能
sǎo miáo
扫描
掃描
fēn xī
分析
分析
píng tái
平台
平台
zhè
liǎng zhě
两者
兩者
dōu
jí zhōng
集中
集中
zài
zǎo qī
早期
早期
áizhèng
癌症
癌症
zhěn duàn
诊断
診斷
mù qián
目前
目前
zhèng zài
正在
正在
dà lì
大力
大力
jìn jūn
进军
進軍
rén gōng zhì néng
人工智能
人工智能
lǐng yù
领域
領域
de
bǎi dù
百度
百度
 
Baidu
Baidu
 
tuī chū
推出
推出
le
yī kuǎn
一款
一款
 
AI
AI
liáo tiān
聊天
聊天
jī qì rén
机器人
機器人
kě yǐ
可以
可以
huànzhě
患者
患者
jìn xíng
进行
進行
jiāo liú
交流
交流
bìng
xiàng
yī shēng
医生
醫生
tí gōng
提供
提供
zhěn duàn
诊断
診斷
jiàn yì
建议
建議
0:00
0:00
 
Keywords
Grammar
智能 - zhìnéng - intelligent / able / smart (phone, system, bomb etc.)
滞后 - zhìhòu - to lag behind
庞大 - pángdà - huge / enormous / tremendous
音译 - yīnyì - transliteration / to transcribe phonetic symbols (characters giving phonetic value of Chinese word or name when the correct characters may be unknown)
患有 - huànyǒu - to contract (an illness) / to be afflicted with / to suffer from
冠心病 - guānxīnbìng - coronary heart disease
糖尿病 - tángniàobìng - diabetes
高血压 - gāoxuèyā - high blood pressure / hypertension
慢性病 - mànxìngbìng - chronic disease
惊喜 - jīngxǐ - nice surprise / to be pleasantly surprised
心电图 - xīndiàntú - electrocardiogram (ECG)
血液 - xuèyè - blood
运行 - yùnxíng - to move along one's course (of celestial bodies etc.) / (fig.) to function / to be in operation / to operate / to run
测量 - cèliáng - to measure / to gauge / to determine / survey
常规 - chángguī - code of conduct / conventions / common practice / routine (medical procedure etc.)
尿 - niào - to urinate / urine
检测 - jiǎncè - to detect / to test / detection / sensing
后续 - hòuxù - follow-up
迅猛 - xùnměng - quick and violent
着眼 - zhuóyǎn - to have one's eyes on (a goal) / having sth in mind / to concentrate
偏远 - piānyuǎn - remote / far from civilization
入股 - rùgǔ - to invest
致力 - zhìlì - to work for / to devote one's efforts to
研究 - yánjiū - research / a study
附属 - fùshǔ - subsidiary / auxiliary / attached / affiliated
协助 - xiézhù - to provide assistance / to aid
临床 - línchuáng - clinical
癌症 - áizhèng - cancer
患者 - huànzhě - patient / sufferer
长期以来... - Expressing "ever since a long time ago..." with "cháng​qī​yǐ​lái..."
在中国经济发展相对滞后的农村地区,农民看病难长期以来是个社会难题。

以便… - Expressing "so that / in order to" with "yǐ​biàn..."
检测结果会自动上传到数据系统以便进行后续的在线咨询。

当前... - Expressing "current / today's / to be facing (us)..." with "dāng​qián..."
它们主要着眼于中国当前的人口老龄化趋势,以及偏远地区医疗水平滞后等问题。

暴 + Verb / Verb Phrase - Expressing "suddenly" with "bào + Verb / Verb Phrase"
根据相关数据,2016年农村医疗市场价值109亿元人民币,这个数字将在10年内暴增至1980亿元人民币。
 

Discover more premium content »

Keep up to Date. Join the TCB Newsletter

The Chairman's Bao

The Chairman's Bao