Close
   
SAVE
   

 
HSK 6
多方联合拯救云南金丝猴
Combined Efforts Hope to Save Yunnan Monkey
Animals, Nature, Timeless News
SAMPLE
加载中
Loading..
Zhōngguó Rìbào
中国日报
中國日報
 
6
6
yuè
 
12
12
bào dào
报道
報道
zuò wéi
作为
作為
shì jiè
世界
世界
shàng
zuì
bīnwēi
濒危
瀕危
de
língzhǎnglèi
灵长类
靈長類
dòng wù
动物
動物
Yúnnán
云南
雲南
Jīnsīhóu
金丝猴
金絲猴
bèi
shì wéi
视为
視為
gāo
hǎibá
海拔
海拔
dì qū
地区
地區
shēngwùduōyàngxìng
生物多样性
生物多樣性
de
fēngxiàngbiāo
风向标
風向標
zài
shàng ge
上个
上個
shì jì
世纪
世紀
 
80
80
nián dài
年代
年代
dāng dì
当地
當地
de
tōuliè
偷猎
偷獵
huó dòng
活动
活動
shí fēn
十分
十分
chāngkuáng
猖狂
猖狂
Jīnsīhóu
金丝猴
金絲猴
jījìn
几近
幾近
mièjué
灭绝
滅絕
dàn shì
但是
但是
zài
zhèng fǔ
政府
政府
yán jiū
研究
研究
rén yuán
人员
人員
dāng dì
当地
當地
cūn mín
村民
村民
de
gòng tóng
共同
共同
nǔ lì
努力
努力
xià
quán guó
全国
全國
Jīnsīhóu
金丝猴
金絲猴
de
shù liàng
数量
數量
shàng shēng
上升
上升
dào
le
 
3000
3000
zhǐ
yǐ shàng
以上
以上
chéng lì
成立
成立
 
1983
1983
nián
de
Báimǎ Xuě Shān Zìrán Bǎohù Qū
白马雪山自然保护区
白馬雪山自然保護區
shì
Jīnsīhóu
金丝猴
金絲猴
de
zhǔ yào
主要
主要
shēng huó
生活
生活
gāi
bǎo hù qū
保护区
保護區
de
miàn jī
面积
面積
wèi
 
2816
2816
píng fāng qiān mǐ
平方千米
平方千米
yǒu
 
87
87
zhǒng
dòng wù
动物
動物
shēng huó
生活
生活
qí zhōng
其中
其中
mù qián
目前
目前
yī gòng
一共
一共
yǒu
dà yuē
大约
大約
 
2000
2000
zhǐ
Jīnsīhóu
金丝猴
金絲猴
dāng dì
当地
當地
zhèng fǔ
政府
政府
zì rán
自然
自然
bǎo hù
保护
保護
bù mén
部门
部門
yǐ jí
以及
以及
yán jiū
研究
研究
jīgòu
机构
機構
dōu
nǔ lì
努力
努力
xiàng
dāng dì
当地
當地
cūn mín
村民
村民
pǔjí
普及
普及
Jīnsīhóu
金丝猴
金絲猴
duì
dāng dì
当地
當地
shēngtài
生态
生態
de
zhòng yào xìng
重要性
重要性
quàn shuō
劝说
勸說
tā men
他们
他們
chéng wéi
成为
成為
dāng dì
当地
當地
shēngtài
生态
生態
de
bǎo hù zhě
保护者
保護者
 
67
67
suì
de
jiàn huá
建华
建華
lǎo rén
老人
老人
yuán xiān
原先
原先
shì
yī míng
一名
一名
lièrén
猎人
獵人
 
1997
1997
nián
zài
dāng dì
当地
當地
lín yè
林业
林業
bù mén
部门
部門
gōng zuò rén yuán
工作人员
工作人員
de
quàn shuō
劝说
勸說
xià
chéng wéi
成为
成為
le
kān hù
看护
看護
yuán
dàn shì
但是
但是
zhè
bìng
bú shì
不是
不是
yī fèn
一份
一份
róng yì
容易
容易
de
gōng zuò
工作
工作
zhè lǐ
这里
這裡
de
kān hù
看护
看護
yuán
měi rén
每人
每人
měi tiān
每天
每天
yào
zài
hǎibá
海拔
海拔
 
3000
3000
dào
 
3400
3400
de
sēn lín
森林
森林
xúnluó
巡逻
巡邏
 
10
10
xiǎo shí
小时
小時
yǐ shàng
以上
以上
wèi le
为了
為了
bǎo hù
保护
保護
sēn lín
森林
森林
de
zhíbèi
植被
植被
tā men
他们
他們
měi cì
每次
每次
hái
bù néng
不能
不能
zǒu
tóng yàng
同样
同樣
de
lù xiàn
路线
路線
yǒu shí hou
有时候
有時候
xúnluó
巡逻
巡邏
dào
hòu bàn yè
后半夜
後半夜
jiù
bù dé bù
不得不
不得不
zài
shān shàng
山上
山上
guò yè
过夜
過夜
rú jīn
如今
如今
quán guó
全国
全國
yǒu
chéng qiān shàng wàn
成千上万
成千上萬
xiàng
jiàn huá
建华
建華
lǎo rén
老人
老人
zhè yàng
这样
這樣
de
kān hù
看护
看護
yuán
zài
bǎo hù
保护
保護
shēngtài
生态
生態
huán jìng
环境
環境
chú cǐ zhī wài
除此之外
除此之外
zì rán bǎo hù qū
自然保护区
自然保護區
de
gōng zuò rén yuán
工作人员
工作人員
huì
gěi
bǎo hù qū
保护区
保護區
nèi
de
Jīnsīhóu
金丝猴
金絲猴
tóu
wèi
shí wù
食物
食物
bìng
guān chá
观察
觀察
tā men
它们
它們
de
shēn tǐ
身体
身體
zhuàng kuàng
状况
狀況
rú guǒ
如果
如果
yán jiū
研究
研究
rén yuán
人员
人員
fā xiàn
发现
發現
Jīnsīhóu
金丝猴
金絲猴
fènbiàn
粪便
糞便
yǒu
chāo guò
超过
超過
wǔ zhǒng
五种
五種
jìshēngchóng
寄生虫
寄生蟲
jiù
huì
zài
tóu wèi
投喂
投喂
de
shí wù
食物
食物
jiā rù
加入
加入
zhì liáo
治疗
治療
de
yào wù
药物
藥物
bǎo hù qū
保护区
保護區
nèi
hái
ān zhuāng
安装
安裝
le
hóngwài
红外
紅外
xiàng jī
相机
相機
lái
jiāncè
监测
監測
zhèi xiē
这些
這些
Jīnsīhóu
金丝猴
金絲猴
jìn nián lái
近年来
近年來
zhōng guó
中国
中國
zhèng fǔ
政府
政府
yī zhí
一直
一直
zài
dà lì
大力
大力
qiáng diào
强调
強調
shēngtài
生态
生態
huán jìng
环境
環境
de
bǎo hù
保护
保護
yǐ jīng
已经
已經
jiāng
xiě rù
写入
寫入
guó jiā
国家
國家
fā zhǎn
发展
發展
guīhuà
规划
規劃
zhōng
zhèng fǔ
政府
政府
hái
jiāng
zhì dìng
制定
制定
bìng
shíshī
实施
實施
yí gè
一个
一個
shēngtài
生态
生態
xiūfù
修复
修復
guīhuà
规划
規劃
suí zhe
随着
隨著
rén men
人们
人們
huán bǎo
环保
環保
yìshí
意识
意識
de
zēng qiáng
增强
增強
yuè lái yuè
越来越
越來越
duō
de
rén
jiā rù
加入
加入
dào
le
zhè gè
这个
這個
hángliè
行列
行列
zhōng
0:00
0:00
 
Keywords
Grammar
Idioms
Proper Nouns
拯救 - zhěngjiù - to save / to rescue
濒危 - bīnwēi - endangered (species) / in imminent danger / critically ill
灵长类 - língzhǎnglèi - primate
海拔 - hǎibá - height above sea level / elevation
生物多样性 - shēngwùduōyàngxìng - biodiversity
风向标 - fēngxiàngbiāo - vane / weather vane / windsock
偷猎 - tōuliè - to poach
猖狂 - chāngkuáng - savage / furious
几近 - jījìn - to be on the brink of / to be on the verge of
灭绝 - mièjué - to extinguish / to become extinct / to die out
机构 - jīgòu - mechanism / structure / organisation / institution
普及 - pǔjí - to spread extensively / to generalise / widespread / popular / universal
生态 - shēngtài - ecology
猎人 - lièrén - hunter
巡逻 - xúnluó - to patrol
植被 - zhíbèi - vegetation / plant cover
粪便 - fènbiàn - excrement / feces
寄生虫 - jìshēngchóng - parasite
红外 - hóngwài - infrared (ray)
监测 - jiāncè - to monitor
规划 - guīhuà - to plan / planning / plan / program
实施 - shíshī - to implement / to carry out
修复 - xiūfù - to restore / to renovate / restoration
意识 - yìshí - to be aware / to realise / consciousness / awareness
行列 - hángliè - ranks / procession
被视为… - Expressing "to be seen as…" with "bèishìwéi…"
《中国日报》6月12日报道,作为世界上最濒危的灵长类动物,云南金丝猴被视为高海拔地区生物多样性的风向标。

原先… - Expressing "originally / formerly…" with "yuán​xiān…"
67岁的余建华老人原先是一名猎人。

除此之外… - Expressing "apart from this / in addition to this…" with "chú​cǐ​zhī​wài…"
除此之外,自然保护区的工作人员也会给保护区内的金丝猴投喂食物,并观察它们的身体状况。
成千上万 - chéngqiānshàngwàn - lit. by the thousands and tens of thousands / fig. untold numbers / innumerable / thousands upon thousands
云南 - Yúnnán - Yunnan (Province)
金丝猴 - Jīnsīhóu - Golden snub-nosed monkey
中国日报 - Zhōngguó Rìbào - China Daily
白马雪山自然保护区 - Báimǎ Xuě Shān Zìrán Bǎohù Qū - Baima Snow Mountain Nature Reserve
 

Discover more premium content »

Keep up to Date. Join the TCB Newsletter

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
The Chairman's Bao

The Chairman's Bao